Crna Gora: Zbog nasilja nad LGBT osobama 17 optužnica

19. 04. 2016

gay montenegro 2014-04Izvor: Dan

Stejt de­part­ment je u iz­vje­šta­ju o sta­nju ljud­skih pra­va u svi­je­tu kon­sta­to­vao da su tu­ži­o­ci u Cr­noj Go­ri to­kom 2014. i pr­vih de­vet mje­se­ci 2015. go­di­ne po­di­gli op­tu­žni­ce u 17 slu­ča­je­va ko­ji uklju­ču­ju na­si­lje nad LGBT oso­ba­ma. Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra NVO Kvir Mon­te­ne­gro Da­ni­jel Ka­le­zić sma­tra da je broj ne­pri­ja­vlje­nih slu­ča­je­va znat­no ve­ći jer se mno­gi pla­še da pri­ja­ve pro­blem, ali is­ti­če da sva­ka­ko ohra­bru­je po­rast pri­ja­vlje­nih i pro­ce­su­i­ra­nih slu­ča­je­va.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, da­lji na­pre­dak je mo­gu­će po­sti­ći kroz do­dat­no uklju­či­va­nje tu­ži­la­štva i su­do­va u pri­mje­nu ak­tiv­no­sti ko­je će do­ve­sti do stva­ra­nja si­gur­nog i u pot­pu­no­sti po­vjer­lji­vog i
po­državajućeg okru­že­nja za LGBT oso­be u okvi­ru tih in­sti­tu­ci­ja, ima­ju­ći u vi­du da mno­gi ne pod­no­se pri­ja­ve jer sma­tra­ju da ne­će bi­ti ade­kvat­no za­šti­će­ni.

– Bi­će­mo za­do­volj­ni ka­da sva­ka LGBT oso­ba bu­de u pot­pu­no­sti si­gur­na u to da ne­će bi­ti iz­lo­že­na da­ljoj vik­ti­mi­za­ci­ji uko­li­ko nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma pri­ja­vi dis­kri­mi­na­ci­ju, na­si­lje ili uz­ne­mi­ra­va­nje, kao i on­da ka­da na po­zi­ti­van is­hod pod­ne­se­nih pri­ja­va ne bu­de uti­ca­lo an­ga­žo­va­nje or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog dru­štva ko­je šti­te pra­va LGBT oso­ba. Že­li­mo da ti slu­ča­je­vi bu­du pro­ce­su­i­ra­ni kao i svi osta­li – re­kao je Ka­le­zić za Dan.

On je na­gla­sio da ne­ma je­din­stve­nog si­ste­ma evi­den­ci­je o svim slu­ča­je­vi­ma na­si­lja, uz­ne­mi­ra­va­nja i dis­kri­mi­na­ci­je po­či­nje­nih nad LGBT oso­ba­ma, što ote­ža­va do­bi­ja­nje po­da­ta­ka o bro­ju žr­ta­va.

– To­kom pro­šle go­di­ne bi­lo je vi­še pri­ja­vlje­nih i pro­ce­su­i­ra­nih slu­ča­je­va, od ko­jih je ve­ći­na do­bi­la sud­ski epi­log. Broj pri­ja­vlje­nih slu­ča­je­va ra­ste, ali ve­li­ki broj slu­ča­je­va i da­lje osta­je ne­pri­ja­vljen i ne­pro­ce­su­i­ran iz stra­ha žr­ta­va od da­lje vik­ti­mi­za­ci­je to­kom pro­ce­sa. Ostva­ren je na­pre­dak u sa­rad­nji sa tu­ži­la­štvom, ali je po­tre­ban do­dat­ni na­pre­dak ka­da je u pi­ta­nju pro­ce­su­i­ra­nje slu­ča­je­va pred su­do­vi­ma. Ko­ri­šće­nje zlo­či­na po­či­nje­nog iz mr­žnje kao ote­ža­va­ju­će okol­no­sti ko­ja je pro­pi­sa­na Kri­vič­nim za­ko­ni­kom i da­lje je na ve­o­ma ni­skom ni­vou. Sa­rad­nja sa Upra­vom po­li­ci­je Cr­ne Go­re je već ne­ko­li­ko go­di­na na vi­so­kokva­li­tet­nom i pro­fe­si­o­nal­nom ni­vou – is­ta­kao je Ka­le­zić.

On je do­dao da se bi­lje­že slu­ča­je­vi dis­kri­mi­na­ci­je u raz­li­či­tim obla­sti­ma ko­je LGBT oso­be ne že­le da pri­ja­ve iz stra­ha od da­lje vik­ti­mi­za­ci­je to­kom pro­ce­sa.

– To­kom pro­šle go­di­ne zva­nič­no je pri­ja­vljen je­dan slu­čaj kr­še­nja pra­va na zdrav­stve­nu za­šti­tu, ko­ji je pro­ce­su­i­ran pred su­dom. Ne­ma­mo za­bi­lje­že­nih slu­ča­je­va dis­kri­mi­na­ci­je u ve­zi sa pra­vom na rad iz pro­stog raz­lo­ga što ve­o­ma ma­li broj LGBT oso­ba is­po­lja­va svo­ju sek­su­al­nu ori­jen­ta­ci­ju ili rod­ni iden­ti­tet na rad­nom mje­stu. Ge­ne­ral­no, LGBT oso­ba­ma u Cr­noj Go­ri je ugro­žen ci­je­li set
raz­li­či­tih pra­va. Za­kon­ski još ni­je­smo iz­jed­na­če­ni, dok smo i da­lje su­o­če­ni sa fi­zič­kim i psi­hič­kim na­si­ljem, dis­kri­mi­na­ci­jom u raz­li­či­tim obla­sti­ma i, što je ve­o­ma za­bri­nja­va­ju­će, sa na­si­ljem u
po­ro­di­ci – re­kao je Ka­le­zić.

Pa­ra­da kra­jem go­di­ne

Ka­le­zić je ka­zao da će če­tvr­ta Po­vor­ka po­no­sa Mon­te­ne­gro Pride bi­ti odr­ža­na kra­jem go­di­ne.

– Mi­slim da go­vo­ri­mo o ne­čem re­dov­nom, za­što ne re­ći i o tra­di­ci­o­nal­nom oku­plja­nju slo­bod­nih gr­ađa­na. Mo­ra­mo is­ta­ći da mi Po­vo­r­ku po­no­sa do­ži­vlja­mo kao osva­ja­nje slo­bo­de za­jed­no sa svim gra­đa­ni­ma i gra­đan­ka­ma ko­ji bra­ne na­še i svo­je slo­bo­de. Stal­no ši­ri­mo krug slo­bod­nih lju­di, na­ših pri­ja­te­lja i su­gra­đa­na. Na­sta­vi­će­mo da ši­ri­mo po­zi­tiv­ne vi­bra­ci­je i ide­ju ra­zu­mi­je­va­nja za
raz­li­či­tost. Ovo­go­di­šnja Po­vor­ka po­no­sa bi­će odr­ža­na u mir­noj at­mos­fe­ri, bez ten­zi­ja i sa mno­go ve­ćim bro­jem uče­sni­ka i uče­sni­ca –re­kao je Ka­le­zić.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!