Da vršnjačka podrška zamijeni vršnjačko nasilje

27. 10. 2019

Asocijacija Spektra, koja radi na promociji i zaštiti ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba u Crnoj Gori, nedavno je uradila istraživanje koje se konkretno bavi diskriminacijom transrodnih i rodno varijantnih učenika/ca u srednjim školama kroz ispitivanje stavova srednjoškolaca/ki prema rodnim različitostima, ali i iskustava transrodnih i rodno varijantnih osoba u obrazovnom sistemu.

Ovakvo sveobuhvatno istraživanje predstavlja osnovu za dalja istraživanja koja će omogućiti kreiranje sigurnog okruženja u srednjim školama, ne samo za transrodne i rodno varijantne učenike/ce, već sve učenike/ce koji/e doživljavaju nasilje i diskriminaciju na osnovu svog percipiranog roda i rodnog izražavanja. Smjernice date u ovoj publikaciji, imaju za cilj da ukažu na neophodne mjere koje mogu implementirati srednje škole, kako bi učinile školske prostore sigurnim za sve transrodne i rodno varijantne učenike/ce, ali i sve one učenike/ce koji/e zbog svog roda, rodnog izražavanja i/ili pola jesu ranjiviji u odnosu na vršnjačko nasilje.

Istraživanje je rađeno u sklopu šireg projekta pod nazivom “Da odzvoni nasilju” koji smo kreirali/e u sklopu projekta “Akcija za TRANSformaciju škola” podržanog kroz projekat “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” koji realizuju Roditelji.me, Nvo Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju, a finansira Evropska unija u Crnoj Gori i Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Na ovom linku možete preuzeti digitalnu verziju istraživanja.

Kao dio ovog projekta urađen je i video sa ciljem da doprinese sigurnijem okruženju za sve učenike/ce u školama, te kako bi vršnjačka podrška zamijenila vršnjačko nasilje.

Pogledajte video.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!