Evropska unija: Potrebno je uvrstiti definiciju seksualne orijentacije i rodnog identiteta u zakon

06. 06. 2014

European_flag_in_Karlskrona_2011

Bh. organizacije civilnog društva, među kojima je bio i Sarajevski otvoreni centar, su krajem aprila poslale otvoreno pismo Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj komisiji s porukom da struktuirani dijalog mora biti transparentniji i fokusiran na širi spektar potreba bh. građana i građanki. Nakon Plenarnog sastanka Strukturiranog dijaloga između Evropske unije i BiH o pravosuđu i dodatnim pitanjima o vladavini prava, Evropska komisija je 13. i 14. maja uputila preporuke u kojima je, između ostalog, pozvala bh. vlasti da se i seksualna orijentacija i rodni identitet definišu u zakonu.

Po pitanju revizije Zakona o zabrani diskriminacije, jačanja preventivnih mjera i daljnjeg prikupljanja i razmjene relevantnih informacija i statističkih podataka, Evropska komisija očekuje od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice da razmotri unošenje značajnijih izmjena i dopuna kako bi se ovaj zakon uskladio sa acquis-em EU. Jedna od tih izmjena treba biti i unošenje definicije seksualne orijentacije i rodnog identiteta u skladu sa međunarodno utvrđenom terminologijom. Evropska komisija je pozvala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da vrši sistemske i sveobuhvatne konsultacije sa organizacijama civilnog društva, uključujući i predstavnike pravne profesije, o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije.

Također, s obzirom na mali broj presuda u predmetima diskriminacije i očito nedovoljnu informiranost sudija, tužilaca, pravnika i građana o postojećim pravnim lijekovima, Evropska komisija podsjeća da bi se trebali poduzeti napori na podizanju svijesti kroz obavještavanje javnosti, ciljane obuke za sudije, tužioce i pravnike, te postepeno uključivanje Zakona o zabrani diskriminacije u stručne ispite za državnu službu.

Kompletne preporuke Evropske komisije možete pročitati ovdje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!