INFOGRAFIKA: Procedura dobijanja azila u Švedskoj

Piše: Aida K.

Kada država porijekla postane mjesto u kojem je sloboda LGBTI osoba okovana zidovima straha, nekada je jedini način razbijanja tih zidova njeno napuštanje i potraga za drugom državom u kojoj zidovi slobode nisu sazidani od predrasuda, mržnje i netolerancije prema osobama drugačije seksualne orijentacije i//ili rodnog identiteta.

Švedska je jedna od država koja je davno srušila zidove koji su dijelili prava LGBTI i heteronormativnih zajednica, i u kojoj ljudska prava nisu određena ili ograničena seksualnom orijentacijom i/ili rodnim identitetom. Upravo zbog toga što je Švedska na listi zemalja u kojima LGBTI osobe mogu da žive svoje živote pod okriljem slobode, ona je vrlo često željena destinacija za budući dom velikog broja LGBTI osoba.

Međutim, procedura koju je potrebno proći nije jednostavna, te se, prije donošenja konačne odluke o podnošenju zahtjeva za azil u Švedskoj, potrebno informisati o svim koracima koje će biti potrebno napraviti na putu do željenog cilja.

Institucionalni okvir

Švedska agencija za migracije je nezavisno tijelo zaduženo za procjenu svih aplikacija za azil podnesenih u Švedskoj, te za prijem tražitelja/ica azil. Također, procjenjuje probleme vezane za zaštitu azilanata, te pruža pomoć u dobrovoljnom vraćanju u zemlju porijekla, kao i pomoć u preseljavanju izbjeglica.

Migracioni sudovi procesuiraju žalbe na odluke o dodjeli azila donesene od strane Švedske agencije za migracije, koju je potrebno podnijeti u roku od tri sedmice. Postoje četiri migraciona suda koja se nalaze u okviru okružnih upravnih sudova (Stockholm, Göteborg, Luleå and Malmö). U slučaju ponovne negativne odluke, sve osobe mogu podnijeti zahtjev za odobrenje prava žalbe u roku od tri sedmice Migracionom apelacionom sudu u Stockholmu
koji obrađuje žalbe migracionih sudova. Migracioni apelacioni sud, procesuira žalbe na odluke migracionih sudova, u slučajevima da je odobren rok za podnošenje žalbe, što je posljednji korak u redovnom procesu traženja azila.

Prema zakonodavstvu Švedske, moguće je dobiti status izbjeglice ukoliko osoba ispunjava uslove definisane u Konvenciji iz 1951, ili status supsidijarne zaštite, ili zaštite osoba kojima je potrebna zaštita. Svi navedeni statusi osiguravaju osobama sljedeća prava i obaveze:

  • Pravo na status
  • Trajnu boravišnu dozvolu ili privremenu na najmanje 3 godine
  • Pravo na rad i edukaciju
  • Pravo da se slobodno naselite bilo gdje
  • Podrška u rješavanju stambenog rješenja

Švedska agencija za migracije posvećuje veliku pažnju LGBTI osobama koje su napustile svoju zemlju iz straha za vlastitu sigurnost, čiji je glavni uzrok njihova seksualna orijentacija i/ili rodni identitet. Proces traženja azila u Švedskoj, ali i sve ono što je važno znati za LGBTI osobe, kao i prava koja imaju u tom procesu, predstavljeno je na infografici koju donosimo u nastavku.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!