Makedonska vlada nastoji nametnuti ustavnu prepreku zakonskog prepoznavanja istospolnih zajednica

18. 01. 2015

lgbt makedonija državaU posljednjih pola godine i više, LGBTI aktivisti/kinje iz Makedonije su sve svoje napore fokusirali na borbu protiv ustavnog amandmana 33, kojim je predviđeno definisanje braka kao zajednice isključivo od jednog muškarca i jedne žene. Kako obavještavaju makedonski aktivisti i aktivistkinje, u posljednjoj verziji amandmana, vlada ne samo da definira brak kao uniju samo između muškarca i žene, nego također nameće i ustavnu prepreku na zakonsko prepoznavanje bilo kakvih istospolnih zajednica u budućnosti, za što je potrebna većina od dvije trećine kako bi se zakon usvojio.

Sjednica parlamenta planirana je za utorak, 20. januar, u 11:00, te su makedonski aktivisti i aktivistkinje po regiji proslijedili više informacija o ovom slučaju, koje donosimo u nastavku.

9. januara 2015. Komitet o ustavnim pitanjima Parlamenta Republike Makedonije je većinom glasova podržao finalnu verziju paketa ustavnih amandmana koje je vlada predložila 25. decembra 2014. Osam ustavnih amandmana će biti na dnevnom redu parlamentarne sjednice koja će se održati 20. januara. Predlagatelji, izjavljujući da su uzeli u obzir primjedbe Venecijanske komisije, su promijenili nacrt amandmana 33. Definicija građanskog partnerstva i bilo koje druge forme registriranog životnog partnerstva kao unije samo od jednog muškarca i jedne žene je uklonjena. Međutim, u novom tekstu amandmana je znatno promijenjen ustavni poredak države jer sada u tekstu stoji da zakonske odnose u braku, porodici i građanskim partnerstvima treba regulisati zakon usvojen od strane dvije trećine od ukupnog broja poslanika/ca. U Republici Makedoniji većina od dvije trećine ukupnog broja poslanika/ca regulira pitanja od ključne važnosti za teritorijalni integritet, suverenost i funkcioniranje države. Stavljajući porodični zakon u ovu kategoriju, ova problematika dobija potpuno novu perspektivu koja nije bila dio javnih diskusija koje su prethodile ovom potezu. Javne rasprave su se odnosile samo na potrebu i osnovu za ustavnu definiciju braka (i građanskih partnerstava) kao ekskluzivne unije između muškarca i žene, a ne na promjenu ustavnog poretka u zemlji i proceduri uspostavljanja bračnih, vanbračnih i porodičnih odnosa. To znači da predlagatelji na ovaj način uvode okolnosti o kojima se prije nije diskutiralo i pokušavaju promijeniti Ustav isključivo u skladu sa svojim politikama, a ne u skladu sa mišljenjima stručne i naučne javnosti koja se još uvijek nije oglasila po ovom pitanju.

Definiranjem braka kao unije samo između jednog muškarca i jedne žene i povećavanjem broja poslanika/ca koji/e trebaju glasati o tome, ograničava pravo na porodični život. U isto vrijeme, ovaj potez krši princip jednakosti svih građana/ki, princip pravde, prava, princip pluraliteta, građana/ki kao nositelja/ica suvereniteta, dostojanstvo, individualnu autonomiju i sekularnost države – koji su garantirani Ustavom Republike Makedonije; i samim tim pravo na zaštitu protiv diskriminacije i drugih prava koja garantiraju jednak tretman svih građana/ki.

Želja da se sačuva heteroseksualna tradicionalna porodica ne može predstavljati materijalni osnov koji bi opravdao tretiranje istospolnih parova koji žive skupa drugačije Ustavom i zakonima Republike Makedonije. Ovakve promjene štite i vode ka dominantnoj poziciji heteroseksualne prirode svih drugih veza van i unutar bračne unije, a ne sam brak.

Ovakve ustavne promjene su radikalno suprotne i potpuno neusklađene sa relevantnim međunarodnim rezolucijama i preporukama koje ne upućuju na potrebu za ustavnom zaštitom braka u tradicionalnom smislu, nego prije za potrebom zakonskog regulisanja odnosa između istospolnih partnera/ica. Iako nisu obavezujuće za države članice, ovakvo radikalno suprotstavljanje je razlog za zabrinutost za budućnost aspiracija Makedonije ka euroatlantskim integracijama.

Zakonska, kao i ustavna isključenost istospolnih partnerstava (kada su prava garantovana partnerstvima van bračnih unija) je diskriminacija sama po sebi, kao što je presuđeno i na Evropskom sudu za ljudska prava u slučaju Vallianatos i ostali v. Grčka (29381/09 and 32684/09). Nadalje, treba naglasiti da je Venecijanska komisija, čije su primjedbe predlagatelji rekli da će prihvatiti, jasno u svome mišljenju naglasila da ako amandman regulira ostale forme životnog partnerstva pored braka, treba osigurati postizanje istog nivoa zakonske prepoznatljivosti istospolnih partnerstava kao kada su u pitanju heteroseksualna partnerstva. Dosljedno primjenjivanje principa jednakosti i nediskriminacije znači da se ovo odnosi i na zakonske, a ne samo ustavne regulacije ostalih formi životnih partnerstava.

Drugim riječima, država je slobodna da definira brak kao formu unije (nažalost, bez obzira na to koliko ova definicija isključuje LGBTI osobe), ali kada počne odobravati prava i privilegije koje brak podrazumijeva osobama koje nisu vjenčane u skladu sa državnim zakonom (građanske unije ili druge forme registriranih životnih partnerstava), onda rod i seksualna orijentacija ovih osoba ne bi trebala biti prepreka ostvarivanju ovih prava. Prema porodičnom zakonu o prevenciji i zaštiti od porodičnog nasilja, istospolne vanbračne unije nemaju pristup pravima koja podrazumijevaju međusobnu podršku i vlasništvo stečeno tokom trajanja rečene unije (član 13 porodičnog zakona), pravo na alimentaciju (članovi 11 i 193 porodičnog zakona) i prava vezana za zaštitu protiv nasilja u porodici (član 3, zakon o prevenciji i zaštiti protiv porodičnog nasilja). Ovo se direktno suprotstavlja praksi Evropskog suda za ljudska prava i mišljenju Venecijanske komisije, jer su ova prava dostupna osobama suprotnog spola koje žive u građanskim partnerstvima.

Ove ustavne promjene nisu samo potpuno nepotrebne i suvišne, nego i diskriminatorne i nedemokratske u svojoj srži. Jedini pravi efekt bit će pojačavanje negativne društvene stigme kada su u pitanju LGBTI osobe, i dalja marginalizacija ove ionako duboko marginalizirane zajednice, te nepotrebno povećavanje tereta svakodnevnog života LGBT osoba u Makedoniji.

Portal LGBT.ba pruža punu podršku makedonskim aktivistima i aktivistkinjama u borbi protiv ovih ograničavajućih i diskriminatornih ustavnih promjena!

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!