O Izvještaju o pravnom položaju transrodnih osoba u BiH

Izvjestaj  transrodnost naslovnaU ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljena je publikacija Izvještaj o pravnom položaju transrodnih osoba u BiH uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske. Autorica ovog izvještaja je Vladana Vasić.

Položaj transrodnih osoba u BiH karakteriše kako nedostatak pravne regulacije, tako i nepostojanje društvene svijesti o postojanju ovih osoba, te njihovim specifičnim zakonskim i medicinskim potrebama. Transrodne osobe u BiH jesu, kako unutar bosanskohercegovačkog društva uopšte, tako i unutar same LGBT populacije, jedna od najnevidljivijih i najugroženijih manjinskih grupa. Ovakav status transrodnih osoba povezan je sa društvenom percepcijom njihovog izražavanja vlastitog rodnog identiteta i identificiranja koje uglavnom odudara od tradicionalne binarne podjele na „muško“ i „žensko“. Transrodne osobe se svakodnevno suočavaju sa stereotipima, nasiljem, predrasudama, neprihvatanjem, diskriminacijom, stigmatizacijom, društvenom izolacijom i drugim oblicima kršenja njihovih ljudskih prava.

Na zaštiti prava transrodnih osoba BiH je napravila pozitivan pomak zabranom diskriminacije na osnovu rodnog identiteta, donošenjem zakona o zabrani diskriminacije i omogućavanjem transeksualnim osobama koje su promijenile spol da tu promjenu upišu u matične knjige i izmijene dokumente u skladu sa svojim novim spolom. Međutim, još uvijek je potrebno mnogo raditi na implementaciji ovih zakona u praksi, uspostavljanju adekvatnih procedura njihove primjene i, naravno, dodatnoj zakonskoj regulaciji i zaštiti ljudskih prava transrodnih osoba.

Izvještaj sistematski pruža pregled pravnog položaja transrodnih osoba u Bosni i Hercegovini po oblastima (zaštita ljudskih prava u BiH, krivično pravna zaštita transrodnih osoba, pravo na obrazovanje i pravo na rad, pravo na brak i usvajanje djece, pravo na promjenu spola, procedura upisa promjene spola u matične knjige i izmjene dokumenata). Obuhvata i preporuke čija bi primjena trebala omogućiti da prava transrodnih osoba budu adekvatno zaštićena i da žive svoj život u skladu sa svojim rodnim identitetom i na način na koji žele.

Cilj ovog izvještaja jeste da se prikaže raskorak između potreba transrodnih osoba i izazova sa kojima se one suočavaju u svakodnevnom životu, kao i da pruži konkretne preporuke vezane za pravnu regulaciju zaštite njihovih ljudskih prava i mehanizama, koje bi trebalo da uspostave različite institucije kako bi omogućile transrodnim osobama da budu pravno priznate kao pripadnici_e roda i/ili spola čijim se pripadnicima_ama smatraju.

Piše: Edina Sprečaković

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!