Rozi izvještaj 2018: Obuke tužitelja/ica i provedba preporuka Ombudsmena za ljudska prava kao dobre prakse

Piše: Redakcija

Sarajevski otvoreni centar nedavno je objavio Rozi izvještaj 2018, godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini. Nedavno smo napravile kratki pregled ključnih problema kojima je, prema Rozom izvještaju 2018, potrebno posvetiti pažnju kada su u pitanju prava LGBTI osoba u BiH. U ovom članku izdvojit ćemo dobre prakse koje je Sarajevski otvoreni centar naveo u istoimenom poglavlju u izvještaju, a koje se ističu kao svijetli primjeri koji pokazuju da je, uz pomoć političke volje, moguće unaprijediti stanje LGBTI prava u BiH.

Prva od njih je obuka za tužitelje/ice Tužilaštva Kantona Sarajevo i imenovanje kontakt-osobe za krivična djela počinjena nad LGBTI osobama. U novembru 2017. godine prvi put je ostvarena direktna saradnja između Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i SOC-a. Saradnja je započela održavanjem obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za 32 tužitelja/ice i stručna/e saradnika/ce ove pravosudne institucije. Ovo je bio prvi put do sada da je jedna pravosudna ustanova delegirala ovako veliki broj svojih predstavnika/ca za obuku.

Jedan od ciljeva bio je senzibilizirati i upoznati tužitelje/ice s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika (SORISK) u BiH, u skladu s domaćim pravnim propisima, a poštujući međunarodne i regionalne pravne standarde.

Ostvarena saradnja direktno je rezultirala imenovanjem kontakt-osobe – kantonalne tužiteljice – za rad s LGBTI osobama žrtvama krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Imenovanje kontakt-osobe u Kantonalnom tužilaštvu KS-a, a u vezi s izvršenjem krivičnih djela počinjenih iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta (SORI), znači da LGBTI osobe koje su bile izložene nasilju mogu otići direktno u Tužilaštvo i prijaviti slučajeve nasilja imenovanoj tužiteljici. Ovo je doprinijelo i konačnom pokretanju slučaja u vezi s napadom na festival Merlinku 2014. godine pred Općinskim sudom u Sarajevu.

Još jedan pomak bila je uspostavljena saradnja s Ministarstvom rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo u oblasti senzibilizacije lokalnih institucija za rad sa LGBTI osobama. Tokom 2017. godine je prvi put ostvarena saradnja SOC-a i ovog ministarstva. Rezultat ostvarene saradnje je educiranje predstavnika_ca Ministarstva i resornih ustanova Ministarstva, ali i početak zajedničkog rada na razvijanju plana mjera za ravnopravnost ljudskih prava žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo, koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života i zaštite LGBTI osoba i žena od diskriminacije na institucionalnom nivou.

Educiranje socijalnih radnika/ca, psihologa/inja, psihijatara/ica i javnih službenika/ca u nadležnosti ovog Ministarstva doprinijelo je njihovom senzibiliziranju za rad s LGBTI osobama, te većem razumijevanju rizika koji društvena stigmatizacija (u vidu predrasuda, diskriminacije, nasilja) predstavlja za kvalitet života i dobrobit LGBTI osoba. Suočeni/e su s tim na koji način netačne informacije o LGBTI osobama i stavovi koji se temelje na predrasudama mogu uticati na njihov rad s LGBTI osobama i članovima njihovih porodica.

Konačno, još jedna pozitivna stvar bila je provedba preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona u vezi s promjenom imena transrodnih osoba. U novembru 2017. godine Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH izdala je preporuku kojom je naglasila da prema zakonima o ličnom imenu entiteta, sve osobe mogu promijeniti ime u željeno drugo ime, bez obzira na to što društveno određeni spol imena i oznaka spola na dokumentima osobe ne odgovaraju jedno drugome.

Preporuka je izdata nakon što su SOC i Tuzlanski otvoreni centar (TOC) podnijeli žalbu Instituciji ombudsmena zbog diskriminacije transrodne osobe kojoj je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUP TK) odbilo promijeniti ime. Nakon primljene preporuke, Ministarstvo je promijenilo ime osobe u skladu sa Zakonom o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine (BiH). Preporuku je Institucija ombudsmena uputila svim ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, kako bi se u budućnosti izbjegle slične situacije.

Kompletan izvještaj možete pogledati ovdje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!