Usvojene smjernice Rezolucije Evropskog parlamenta o pravima interspolnih osoba

15. 02. 2019

Izvor: H-alter
Foto: European Parliament's Intergroup on LGBTI Rights

Smjernice Rezolucije Evropskog parlamenta o pravima interspolnih osoba, koje su jučer usvojene u Evropskom parlamentu, snažno osuđuju zahvate i operacije “normalizacije spola”, pozdravljaju zakone kojima se zabranjuju takve operacije i potiču druge države članice da donesu slične zakone što je prije moguće; potiču rad na osiguranju tjelesnog integriteta, autonomije i samoodređenja; naglašavaju važnost fleksibilnog postupka registracije prilikom rođenja, promjene rodnih oznaka i imena na rodnim listovima i osobnim ispravama (uključujući mogućnost rodno neutralnih imena); te osuđuju diskriminaciju.

Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu transrodnih, interspolnih i rodno varijantnih osoba, uputila je zahtjev Vladi Republike Hrvatske da uskladi zakonodavne okvire u skladu sa smjernicama Rezolucije Evropskog parlamenta o pravima interspolnih osoba uzimajući u obzir sve navedene stavke, te na taj način poštuje evropske standarde zaštite ljudskih prava i zaštite prava djece.

Međunarodne organizacije za ljudska prava interspolnih osoba poput OII-Europe ukazuju na to da su interseks osobe često izložene prisilnim medicinskim intervencijama, poput institucionaliziranog genitalnog sakaćenja bez njihovog znanja i pristanka (budući da se vrši nad bebama, djecom i mladima koji ne mogu dati informirani pristanak).

Ovakve prakse su prisutne diljem svijeta, a prema nekim iskustvima odraslih interspolnih osoba za koje postoje saznanja da su u djetinjstvu podvrgnute takvim postupcima, nije nerazumno zaključiti da ovakva iskustva nisu iznimke, te da se takvi postupci prakticiraju i u Hrvatskoj.

Ono što je svjetska preporuka međunarodnih stručnjaka_inja za ljudska prava interspolnih osoba, je da se eksplicitno zabrane svi takvi neopravdani, nasilni postupci, kao i da se o interseks temama provode edukacije, te da se pruža podrška za interspolne osobe i njihove obitelji.

O stigmi, sramu, opresiji i marginalizaciji interseks populacije u Hrvatskoj govori i činjenica da se interspolne osobe donedavno nisu organizirale i okupljale u Hrvatskoj.

Smjernice Rezolucije Evropskog parlamenta o pravima interspolnih osoba su sljedeće:

· snažno se osuđuju zahvati i operacije “normalizacije spola”; pozdravljaju se zakoni kojima se zabranjuju takve operacije i potiču se druge države članice da donesu slične zakone što je prije moguće;

· naglašava se da je interspolnoj djeci i interspolnim osobama s invaliditetom, te njihovim roditeljima ili skrbnicima_ama potrebno pružiti odgovarajuće savjetovanje i potporu, te ih u potpunosti informirati o posljedicama zahvata “normalizacije” spola;

· poziva se Komisija i države članice da pruže potporu organizacijama koje rade na uklanjanju stigmatizacije interspolnih osoba, te da povećaju sredstva namijenjena organizacijama civilnog društva za interspolne osobe.

· pozivaju se države članice da interspolnim osobama omoguće bolji pristup vlastitoj zdravstvenoj dokumentaciji i da se pobrinu za to da niko u djetinjstvu ne bude podvrgnut nepotrebnom medicinskom ili kirurškom zahvatu, čime će se osigurati tjelesni integritet, autonomija i samoodređenje dotične djece;

· smatra se da patologizacija interspolnih odstupanja ugrožava puno uživanje prava interspolnih osoba na najviši mogući zdravstveni standard, kako je utvrđeno u Konvenciji UN-a o pravima djeteta; pozivaju se države članice da zajamče depatologizaciju interspolnih osoba;

· pozdravlja se depatologizacija, iako djelomična, transrodnog identiteta u jedanaestoj reviziji međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11); međutim, napominje se da kategorija “rodne nekompatibilnosti” u djetinjstvu patologizira ponašanje u djetinjstvu koje nije u skladu sa spolnim normama; stoga se pozivaju države članice da tu kategoriju uklone iz jedanaeste revizije međunarodne klasifikacije bolesti i da buduća revizija međunarodne klasifikacije bolesti bude u skladu s njihovim nacionalnim zdravstvenim sustavima;

· vezano za osobne isprave, rezolucija naglašava važnost fleksibilnog postupka registracije prilikom rođenja; pozdravlja zakone koji su usvojeni u nekim državama članicama i kojima se dopušta pravno priznavanje roda na temelju samoodređenja; potiče druge države članice da usvoje slično zakonodavstvo, uključujući fleksibilne postupke za promjenu rodnih oznaka, ako se te oznake i dalje budu bilježile, te imena na rodnim listovima i osobnim ispravama (uključujući mogućnost rodno neutralnih imena).

· također se strogo osuđuje diskriminacija, te se izražava žaljenje zbog činjenice da se spolna obilježja ne priznaju kao osnova za diskriminaciju u cijeloj EU, i iz tog razloga se ističe važnost tog kriterija kako bi se interspolnim osobama osigurao pristup pravosuđu;

· poziva se Komisiju da poboljša razmjenu dobrih praksi u tom području; pozivaju se države članice da usvoje potrebne zakone kako bi se zajamčila primjerena zaštita, poštovanje i promicanje temeljnih prava interspolnih osoba, uključujući prava interspolne djece, te potpuna zaštita od diskriminacije;

· pozivaju se svi relevantne akteri da istraživanja o interspolnim osobama provode iz sociološke perspektive i perspektive ljudskih prava, a ne iz medicinske perspektive;

· poziva se Komisija da u kontekstu europskih referentnih mreža zajamči da se sredstvima EU ne podupiru istraživački ili medicinski projekti kojima se dodatno doprinosi kršenju ljudskih prava interspolnih osoba; pozivaju se Komisija i države članice da podrže i financiraju istraživanja stanja ljudskih prava interspolnih osoba;

· poziva se Komisija da zauzme cjelovit pristup temeljen na pravima interspolnih osoba i da na bolji način koordinira rad Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača, Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu i Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane kako bi se osigurale dosljedne politike i programi podrške za interspolne osobe, uključujući osposobljavanje državnih službenika i medicinskog osoblja i na jačanje interspolne dimenzije u svojem višegodišnjem popisu mjera u korist pripadnika skupine LGBTI za tekuće razdoblje, te da odmah počne pripremati obnovu te strategije za sljedeće višegodišnje razdoblje (2019. – 2024.), te da olakša razmjenu najboljih praksi među državama članicama u pogledu zaštite ljudskih prava i tjelesnog integriteta interspolnih osoba.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!