Zločini iz mržnje u 2013. godini: Kakva je situacija u BiH?

24. 11. 2014

hatecrime_vigil_ap_imgOSCE Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je 14. novembra na svojoj web stranici, koja služi za izvještavanje o zločinima iz mržnje, objavio podatke za 2013. godinu.

Web stranica, koja je pokrenuta u septembru, napravljena je s ciljem da državama članicama OSCE-a, civilnom društvu, medijima i javnosti olakša pristup informacijama o zločinima iz mržnje koje je ODIHR skupio. Uz podatke koji su uključeni u prijašnje godišnje izvještaje, web stranica dopušta korisnicima da potraže i one iz države koja je predmet njihovog interesovanja. Ovi podaci, nažalost, pokazuju da ljudi nastavljaju biti mete zločina iz mržnje širom regiona. Civilno društvo igra presudnu ulogu u izvještavanju o zločinu iz mržnje jer nadopunjava i kontekstualizira službene podatake, ali i otkriva praznine u službenim izvještajima. ODIHR sa civilnim društvom, koje je njegov ključni partner, surađuje blisko kao i sa međunarodnim organizacijama, a sve sa ciljem da se unaprijedi izvještavanje o zločinima iz mržnje.

Informacije za 2013. godinu obuhvataju izvještaje za 36 država, ali i podatke vezane za incidente o kojima su izvještavale međunarodne organizacije i civilno društvo, tako da pokrivaju ukupno 45 država.

Podaci pokazuju da je u svim zemljama regiona u posljednje četiri godine u porastu broj zločina iz mržnje. Tokom ove godine je u Bosni i Hercegovini zabilježeno 350 zločina iz mržnje, što je znatno više o odnosu na susjedne države (u Hrvatskoj je taj broj 35, a u Srbiji 64), dok je broj pocesuiranih zločina iz mržnje u BiH 77, a za iste je kažnjeno 88 počinitelja. OSCE misija u Bosni i Hercegovini je zabilježila 71 zločin iz mržnje koji uključuje rasizam i ksenofobiju, 21 prema pripadnicima i imovini vjerskih zajednica u BiH, jedan napad na LGBT aktiviste, kao i dva slučaja ozbiljnih prijetnji upućenih gej muškarcu od strane grupe.

Dvije nevladine organizacije dale su svoj doprinos izvještaju o zločinu iz mržnje za Bosnu i Hecegovinu za 2013. godinu. Informacije koje je dostavilo Međureligijsko vijeće pokazuju da je zabilježeno 30 slučajeva zločina iz mržnje prema pripadnicima i imovini vjerskih zajednica.

Sarajevski otvoreni centar je druga organizacija koja je dostavila podatke o zločinu iz mržnje za BiH. Ti podaci se odnose na zločine iz mržnje počinjene prema LGBT osobama. U skladu sa tim informacijama u protekloj godini su se desila četiri fizička napada, od kojih su tri bili grupni napadi, a jedan je rezultirao ozbiljnim povredama, došlo je do jedne oružane pljačke, pet prijetnji i napisan je jedan uvredljiv grafit.

Što se tiče zakonskog definisanja zločina iz mžnje u Bosni i Hercegovini, u Krivičnom zakonu Republike Srpske postoji definisan zločin iz mržnje, za koje su predviđene određene kazne, a u Krvičnom zakonu Brčko Distrikta mržnja je definisana kao otežavajuća okolnost pri odmjeravanju kazne koja dovodi do kvalifikatornih oblika krivičnog djela. U oba krivična zakona, i Republike Srpske i Brčko Distrikta, za pojedina krivična djela definisani su i kvalifikatorni oblici ukoliko su ta krivična djela motivisana mržnjom. U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine nažalost nije definisan zločin iz mržnje na sličan način. Zbog toga će Sarajevski otvoreni centar nastaviti zagovarati definisanje i usvajanje zločina iz mržnje u ovom zakonu i davati svoj doprinos budućim izvještajima o zločinu iz mržnje za BiH.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!