INTERVJU: Semiha Borovac: Parada ponosa u BiH je zagarantovana Ustavom i nije pitanje ničije lične podrške

b_151231071Izvor i foto: Klix.ba
Razgovarao: Ervin Mušinović

Pripadnici LGBT zajednice trebaju imati prava kao i svi ostali građani Bosne i Hercegovine, kazala je u razgovoru za Klix.ba ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac. S ministricom Borovac razgovarali smo o pravima i ugroženosti LBGT populacije u BiH, ali i Paradi ponosa u našoj državi.

Šta konkretno planirate uraditi na poboljašavanju prava LGBT populacije?

Ustavima u BiH i međunarodnim dokumentima kojih je BiH potpisnica utvrđena je zabrana diskriminacije, a donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, definisani su i njeni oblici, utvrđena zabrana diskriminacije u svim područjima života i mehanizmi za zaštitu od diskriminacije. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH završilo je Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije u kojem stoji da je zabranjena diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika. Ove odredbe štite od diskriminacije homoseksualce, lezbejke, biseksualce, transrodne osobe ali i interspolne osobe u Bosni i Hercegovini. Izmjene i dopune Zakona usvojene su na sjednici Vijeća ministara održanoj 23. decembra 2015. godine i upućen je na usvajanje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Koliko je ova populacija ugrožena u BiH?

U BiH nema zvaničnih statističkih podataka o diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Zakonom o zabrani diskriminacije BiH uspostavljen je okvir za ostvarivanje istih prava i mogućnosti svim osobama u BiH, ali državne strukture za zaštitu ljudskih prava i promociju jednakosti nisu zaprimile pritužbe na diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije, odnosno rodnog identiteta.

U Agenciji za ravnopravnost spolova koja provodi ispitivanje kršenja odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH na zahtjev pojedinaca, grupa građana ili na vlastitu inicijativu, nema zaprimljenih predmeta koji se odnose na diskriminaciju osoba na osnovu seksualne orijentacije. U okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH također nema zaprimljenih predmeta koji se odnose na diskriminaciju osoba na osnovu seksualne orijentacije.

Kakav je Vaš stav, trebaju li pripadnici LGBT populacije imati prava kao i svi ostali građani BiH?

Da. U BiH je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta zabranjena. Diskriminacijom u Zakonu o zabrani diskriminacije smatra se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojoj osobi ili grupi osoba na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojoj osobi onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim područjima javnog života.

Zakon propisuje da svaka osoba koja smatra da je diskriminirana može tražiti zaštitu svojih prava u sudskim i upravnim postupcima. U svom normativnom dijelu, u članu 2. Ustava BiH navodi se opći princip nediskriminacije koji podrazumijeva osiguranje uživanja prava navedenih u tekstu bez obzira na spol, rasu, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovinom, rođenjem ili drugim statusom. Uživanje prava osigurano je na cijeloj teritoriji države, a sve vlade, administrativni organi i sudovi u BiH dužni su primjenjivati standarde o zaštiti ljudskih prava.

Parlamentarna skupština BiH je 2003. donijela Zakon o ravnopravnosti spolova koji je prvi zakonski akt koji direktno navodi zabranu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i indirektno za rodni identitet. Diskriminacija se zabranjuje i u javnoj i u privatnoj sferi. Radi praćenja primjene ovog zakona formirana je Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Da li biste, lično, podržali Paradu ponosa u BiH?

Sloboda okupljanja zagarantirana je Ustavom BiH i nije pitanje bilo čije lične podrške.

Tekst nastao u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!