Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo o kršenju prava LGBTI osoba na mirno okupljanje

Piše: Liam Isić
Foto: liberties.eu

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je 25. januara 2019. godine objavilo saopćenje za javnost koje se odnosi na ostvarivanje aktivne komunikacije između građana/ki i ovog ministarstva. Shodno tom saopćenju, Sarajevski otvoreni centar je 30. januara 2019. godine ovom ministarstvu uputio upit o administrativnoj šutnji povodom organiziranja marša pod nazivom ”Nasilje nije normalno”. Podsjetimo, SOC je 11. aprila 2017. godine zatražio saglasnost Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo povodom organiziranja prethodno spomenutog marša, međutim, rješenje Ministarstva je stiglo 11. maja 2017. godine (u 16:08), što je bilo prekasno za izvršavanje daljih koraka kako bi se marš organizirao i blagovremeno održao, te prekasno da se ispoštuje zakonska obaveza da SOC kao organizator događaja javnost najkasnije 48 sati unaprijed obavijesti o promjeni režima saobraćaja putem medija.

Nakon tog događaja, SOC je uputio žalbu Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, te je ova institucija, nakon razmatranja žalbe, donijela preporuku u kojoj je navedeno da je Ministarstvo saobraćaja KS prekršilo pravo na slobodu mirnog okupljanja tako što je svojom pasivnošću i šutnjom administracije onemogućilo održavanje protestnog marša protiv nasilja nad LGBTI osobama, koji je bio planiran za 13. maj 2017. godine. Isto tako, u preporuci je naglašeno da je potrebno da Ministarstvo saobraćaja KS u svim budućim slučajevima u kojima se traži izdavanje odobrenja/saglasnosti za održavanje ovakvih manifestacija, postupa sa dužnom pažnjom i odmah po prijemu zahtjeva o ostvarivanju prava na slobodno okupljanje. Upit koji je ministarstvu upućen od strane SOC-a također sadrži i pitanje koje se odnosi na preporuku Institucije, odnosno – da li je došlo do razmatranja preporuke od strane ministarstva, koji su stavovi ministarstva o izdanoj preporuci, te da li će ministarstvo preduzeti neke korake da osiguraju da se slučaj administrativne šutnje ne ponovi u budućnosti.

Obzirom na to da se Institucija ombudsmena u BiH oglasila povodom ovog slučaja, ono što je također interesovalo SOC jeste da li je Ministarstvo saobraćaja KS kontaktirano od strane Kantonalnog suda u Sarajevu nakon objavljivanja preporuke Institucije koja se odnosi na kršenje prava na slobodno okupljanje LGBTI osoba, te u slučaju da jeste, da li je i na koji način Ministarstvo saobraćaja dalo odgovor Kantonalnom sudu u tom konkretnom slučaju? Kako je pravo na mirno okupljanje zakonski zaštićeno, i kako nije smjelo doći do toga da jedna institucija kao što je Ministarsvo saobraćaja KS krši zakonom zagarantirano pravo, slanje ovog upita je od velikog značaja za dalju saradnju SOC-a i Ministarstva. Obzirom na to da ovaj marš nije bio ni prvi ni posljednji koji će biti organiziran od strane SOC-a, jako je bitno naglastiti da pravo na mirno okupljanje imaju svi_e građani_ke, te da je administrativna šutnja s ciljem da se određena skupina građana_ki onemogući da organizira događaj nedopustiva, što je potvrđeno i samom preporukom Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Ministarstvo saobraćaja KS je 5. februara 2017. godine SOC-u uputilo odgovor na upit u kojem je navedeno da je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo zaprimilo preporuke od Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, i prilikom rješavanja upravnih postupaka primjenjuju se dostavljene preporuke. U razgovoru sa diplomiranim pravnikom Darkom Pandurevićem, koordinatorom programa Sarajevskog otvorenog centra, rečeno nam je: “Ovakav odgovor Ministarstva asocira na puko zadovoljavanje obaveze za odgovorom na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, dok je suština izbjegnuta, što znači da aktivna komunikacija sa Ministarstvom nije uspostavljena.” Pitanja na koje SOC nije dobio odgovore jesu: zašto je došlo do administrativne šutnje 2017. godine, koji su stavovi ministarstva o izdanoj preporuci, da li je ministarstvo kontaktirano od strane Kantonalnog suda u Sarajevu nakon što je preporuka objavljena, te da li je i na koji način ministarstvo dalo odgovor Kantonalnom sudu u tom konkretnom slučaju? Ono što se može zaključiti na osnovu odgovora Ministarstva jeste da je preporuka Institucije ombudsmena imala utjecaj na rad Ministarstva saobraćaja KS, te da se praksa kršenja zakonski zagarantovanog prava na mirno okupljanje LGBTI osoba ne bi trebala ponoviti.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!