Ombudsmeni za ljudska prava BiH potvrdili: Osobno ime ne mora biti usklađeno s oznakom spola na dokumentima osobe

04. 11. 2017

Izvor: SOC

U augustu 2017. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova u Tuzli onemogućilo je promjenu ličnog imena osobe u ime koje nije u skladu s oznakom spola na ličnom dokumentu (rodnim markerom), transrodnoj osobi koja je podnijela ovaj zahtjev. Službenici_e ovog MUP-a tvrdili_e su da promjenu imena koje je usklađeno s rodnim identitetom, ali ne i s biološkim spolom, nije moguće sprovesti prije nego osoba u potpunosti prilagodi spol hirurškim putem i promijeni oznaku spola na ličnim dokumentima.

Na osnovu Zakona o ličnom imenu, i prethodne prakse ministarstava unutrašnjih poslova u drugim kantonima koji su odobravali promjenu ličnog imena u ime koje nije u skladu s rodnim markerom, zajedno sa Tuzlanskim otvorenim centrom, Sarajevski otvoreni centar je uputio žalbu Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, kako bi dobili odgovor koji će služiti ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH kao primjer odgovarajuće prakse u budućnosti za proces promjene imena građana i građanki koje_i biraju rodno neodređena imena ili imena koja tradicionalno “ne odgovaraju” oznaci spola na njihovim dokumentima.

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine na osnovu ove žalbe izdala je preporuku za promjenu imena transrodnim osobama, te je onemogućavanje promjene imena transrodnoj osobi od strane Ministarstva unutrašnjih poslova u Tuzli prepoznala kao diskriminaciju. U preporuci je navedeno da ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine posebno napominju da Zakon o osobnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine ne propisuje obavezu usklađivanja osobnog imena sa oznakom spola u osobnim dokumentima, a lica koja podnose zahtjeve za promjenu osobnog imena nisu u obavezi obrazlagati razloge istog, te nisu obavezna svoje ime usklađivati s oznakama spola u svojim dokumentima.

Sve osobe, građani_ke Bosne i Hercegovine imaju pravo da se informiraju o proceduri promjene osobnog imena, da o tome dobiju tačnu informaciju, podnesu zahtjev za promjenu osobnog imena i promijene osobno ime ukoliko su priložili sve tražene dokumente u skladu sa zakonima koji tretiraju oblast promjene osobnog imena, bez bilo kakvih ograničenja u izboru svog vlastitog imena, izuzev onih definisanih samim Zakonom o osobnom imenu FBiH.

U zaključku ove preporuke ukazuje se na pozitivan pomak u polju zaštite transrodnih osoba u Bosni i Hercegovini, zabranom diskriminacije na osnovu rodnog identiteta u izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i omogućavanjem transrodnim osobama koje su promijenile spol da tu promjenu upišu u matične knjige i izmjene dokumenata u skladu sa prilagođenim spolom. Međutim, još uvijek je potrebno raditi na implementaciji i dopuni zakona koji se odnose na transrodne osobe, podizanju svijesti i promociji prava transrodnih osoba.

Preporuka je izdana svim ministarstvima unutrašnjih poslova u svim kantonima u FBiH, uz obavezu da nakon prijema preporuke svoje referente_ice koji_e postupaju po zahtjevima za promjenu ličnog imena građana_ki upoznaju sa sadržajem preporuke, te da odmah po prijemu preporuke obavijeste Ombudsmene Bosne i Hercegovine o načinu postupanja po istoj.

Kompletnu preporuku Institucije ombudsmena možete pronaći ovdje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!