Ponovo izrada Akcionog plana za ravnopravnost LGBTIQ osoba u BiH

Cilj izrade Akcionog plana za ravnopravnost LGBTIQ osoba jeste pokušaj implementiranja postojećih zakona, nadogradnja i donošenje novih, te konkretan i struktuiran rad na poboljšanju prava LGBTIQ osoba. Od 2016. godine se govori i radi na izradi jednog ovakvog dokumenta. Sarajevski otvoreni centar je izradio dokument koji bi poslužio kao osnov za izradu Akcioniog plana. Prošle godine u ovo doba je u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH usvojen Akcioni plan, međutim godinu dana ništa nije konkrentno urađeno. Sada se ponovo vraća na početak, te uz pokušaje Vijeća Evrope u BiH se pristupa okupljanju nove radne grupe koja bi radila na ponovnoj izradi plana.

Prema struktuiranim mjerama ciljajući ka ravnopravnosti LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini

LGBTIQ osobe bi trebale imati pristup istim pravima kao i svaki drugi građanin/ka Bosne i Hercegovine (BiH) poput obrazovanja, zdrastva, adekvatnog porodičnog okruženja, zaposlenja, slobode okupljanja, pravo posjećivanja voljenih osoba u slučaju hospitalizacije u intenzivnoj njezi i slično. Sve ovo bi trebalo da funkcioniše bez diskriminacije i verbalnog/psihičkog nasilja. Trenutno, u BiH ima prostora za unapređenje kada govorimo o ostvarivanju prava LGBTI osoba! – navodi se na stranici Vijeća Evrpe u BiH.

Kako bi se ovo unaprijedilo, ministarstva/institucije sa državnog nivoa, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta su nominovali svoje predstavnike/ce kao članove/ce radne grupe za razvijanje LGBTI akcionog plana. Prvi sastanak radne grupe je održan 18. decembra 2019. godine na Jahorini, na kojem se razgovaralo o metodologiji izrade, nogovog, zajedničkog LGBTI akcionog plana za BiH. Jedna od glavnih smjernica za izradu jeste preporuka Vijeća Evrope CM/Rec(2010)5 za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Tokom diskusije, posebno je bilo značajna aktivno učešče predstavnika/ca civilnog sektora.

Kako izgleda biti lezbejka, gej muškarac, biseksualna, transrodna ili interspolna osoba u BiH? Kakve su posljedice kada ste drugačiji u društvu gdje su seksualna orijentacija i rodni identitet još uvijek tabu tema? Kakvi su postojeći mehanizmi zaštite LGBTI osoba? Ovo su neka od pitanja o kojim se razgovaralo tokom tematske diskusije za učesnike/ce radne grupe, održane dan prije, 17. decembra. Produbljenje njihovog razumjevnja o LGBTI pitanjima u BiH je bilo od velike važnosti kako bi stečeno znanje mogli iskoristiti na svome poslu kada se susreću sa pitanjima koja se tiču seksualnih manjina, ali i da na odgovarajući način primjene to znanje pri izradi akcionog plana s ciljem poboljšanja stanja ove manjinske grupe.

Saša Leskovac iz Agencije za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je naglasio: “Događaj je bio dobro koncipiran, jedna kombinacija treninga na temu prava LGBTI osoba i konkretnog prvnog pripremnog sastanka radne grupe za izradu akcionog plana za ravnopravnost prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini“. On je također dodao da je učinjen veliki korak u pravcu izrade jednog strateškog dokumenta koji će omogučiti koordinisan pristup u cilju poboljšanja stanja LGBTI osoba u BiH društvu.

Jedna od poruka sa ove aktivnosti je bila: LGBTI prava nisu posebna prava, LGBTI prava su ljudska prava!

Ove aktivnosti su zajednički organizovane od strane Agnecije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vijeća Evrope, u sklopu projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Promocija različitosti i jednakosti u BIH“. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije i Vijeća Evrope kroz zajednički program „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II“.

Podsjećamo da je sličan akcioni plan donesen prošle godine, međutim na njemu se do sada ništa nije radilo. Da li će novi/stari akcioni plan zaista biti proveden u praksi ostaje nam da vidimo.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!