Sead Lisak: Sa deklarativne podrške konačno se prešlo na praktičnu podršku rješavanja pitanja prava istospolnih parova

Piše: Aida K.

Vlada Federacije BiH je na 208. sjednici imenovala članove Interresorne radne skupine koja će izvršiti analizu propisa u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvariti svoja prava koja proizilaze iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te predložiti propise koje je potrebno donijeti u Federaciji BiH.

Kako je u razgovoru za naš portal istakao Sead Lisak, predsjednik Interresorne radne grupe (IRG), važnost ove Odluke Vlade FBiH, prije svega se ogleda u činjenici da se sa deklarativne podrške konačno prešlo na praktičnu podršku rješavanja pitanja prava istospolnih parova. „Također treba uzeti u obzir odredbe Ustava BiH kojim je određeno da će se Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama direktno primjenjivati u BiH i da ista ima pravnu snagu iznad svih ostalih zakona, u konačnici BiH je preuzela obavezu usklađivanja postojećeg i budućeg zakonodavstva BiH sa propisima EU prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanja. Svakako treba dodati i primjenu postojećeg zakonodavstva, tu posebno mislim da dosljednu provedbu Zakona o zabrani diskriminacije. Važnost Odluke Vlade FBiH ogleda se i u posvećenosti da se riješi pitanje nesigurnosti s kojom građani i građanke istospolne orijentacije svakodnevno žive, jer im pravni poredak, odnosno zakonodavni okvir, ne pruža“, kazao je Lisak.

Na prvoj sjednici Interresorne radne grupe (IRG), koja je održana 26.02.2020. godine, kako je potvrdio Lisak, „dogovoreni su sljedeći koraci vezano za razmjenu i analizu objavljenih publikacija i istraživanja na ovu temu, upoznavanje sa zakonskim rješenjima u regionu, analiza sudske prakse u zemljama EU. Jedan od zaključaka je da radna grupa maksimalno bude transparentna u svom radu, s tim u vezi imali smo kontakte sa predstavnicima Vijeća
Evrope, koji su izrazili želju da budu posmatrači u radu radne grupe.“ Pozivajući se na principe participativne demokratije, te principe dobrog upravljanja promovisane od stane EU i Vijeća Evrope, koji podrazumijevaju uključivanje relevantnih organizacija civilnog društva u procese odlučivanja i aktivno učešće u radnim skupinama kroz sve faze donošenja politika, Sarajevski otvoreni centar je u saopštenju za javnost, objavljenom 31.01.2020. godine, insistirao na učešću u pomenutoj radnoj skupini. Kako je tom prilikom kazala Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovaranja pri Sarajevskom otvorenom centru, „neophodno je da Vlada FBiH prilikom procjene propisa koji direktno utječu na prava istospolnih parova, uključi i Sarajevski otvoreni centar, kao organizaciju civilnog društva koja već posjeduje ekspertizu u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba, te je radila na analizi postojećih propisa, u kontaktu je s istospolnim parovima iz BiH i zna koja prava i obaveze ovi parovi nemaju u BiH. Osobe imenovane od strane Vlade FBiH ma koliko stručnjaci za pravo u BiH, ipak nisu imale priliku upoznati se s ljudskim pravima LGBTI osoba i njihovim potrebama na isti način kao članovi_ce tima SOCa.“ Odsustvo SOC-a i drugih organizacija, navela je Vasić, može dovesti do loše procjene potreba istospolnih parova u BiH, do predlaganja i donošenja ”neupotrebljivih zakona” kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj pri prvobitnom regulisanju istospolnih zajednica života, te ignorisanje LGBTI zajednice jer su ”manjina”u društvu u kojem sve društvene grupe čekaju na zaštitu ljudskih prava. „Adekvatnom komunikacijom i uključivanjem SOCa, i drugih LGBIT organizacija, uvodi se i ta ”regionalna” i ”uporedna” komponenta i omogućava prenos kako direktno interesa LGBTI zajednice, tako i iskustava iz regije i drugih zemalja Europe koje smo mi prikupili dugogodišnjom saradnjom s drugim LGBTI aktivistima_kinjama“, kazala je Vasić.

Sead Lisak je potvrdio da će predstavnici/e SOC-a prisustvovati narednim sjednicama. „Uvažavajući značaj civilnog sektora, zauzeli smo stav da na naredne sjednice pozivamo predstavnike nevladinog sektora, prije svega mislimo na Sarajevski otvoreni centar, čija dosadašnja iskustva u svakom slučaju mogu pomoći da se na najbolji način predlože određena rješenja vezano za zaštitu prava istospolnih parova u životnim zajednicama. O svojoj odluci već smo informirali predstavnike Sarajevskog otvorenog centra. U međuvremenu nakon sjednice, razmijenili smo međusobno raspoloživu dokumentaciju koju pojedninačno analiziramo i o kojoj ćemo raspravljati na sljedećoj sjednici IRG. Jedno od pitanja koje će se otvoriti pred članovima IRG jeste na koji način predložiti pravne propise, da li izmjenom postojećih ili donošenjem posebnog Zakona o životnim zajednicama osoba istog spola u Federaciji BiH. Na ovo pitanje konkretan odgovor daće zapravo rezultati analize postojećeg pravnog okvira koji provodimo“, kazao je Lisak.

Ovu informaciju potvrdio je i Darko Pandurević, koordinator programa pri Sarajevskom otvorenom centru, koji je kazao: „Kao članovi radne grupe, SOC će se truditi da predstavi sve dostupne informacije vezane za položaj istospolnih parova u BiH, dostavi postojeće pravne analize, dobre pravne prakse te u konačnici bude jasan glas LGBTI osoba u procesu donošenja odluka koje se tiču njih samih.“

Kada je riječ o principima rada IRG, i svega onog što će biti uzeto u obzir prilikom izrade prijedloga izmjena propisa u FBiH, Lisak je naveo da se trenutno, pored analize postojećeg zakonskog okvira u BiH, analiziraju i zakonodavni okvir zemalja u regionu, i da će rešenja koja već postoje, svakako, uzeti u obzir. „Nemamo namjeru izmišljati toplu vodu, jasno je da se moraju ispoštovati odredbe u postojećem zakonodavstvu koje osiguravaju i garantiraju
građanima i građankama BiH osnovna prava i slobode, moraju se ispoštovati preuzeti međunarodni ugovori prije svega Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, a sve ono što je prepreka da se ostvare ta prava mi ćemo predložiti da se mijenja ili dopuni sa najboljim rješenjima“, kazao je Lisak.

Iako Rješenjem o formiranju IRG nije određen rok za završetak posla, Lisak navodi da su svi članovi radne grupe jednoglasni i posvećenida se ova obaveza realizira u najkraćem roku sa najboljim prijedlogom rješenja. „Nakon što dostavimo prijedlog naših rješenja Vladi FBiH, Vlada će razmatrati prijedloge, iskreno se nadam i usvojiti, i proslijediti ih u zakonodavnu proceduru“, istakao je Lisak.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!