SOC insistira na učešću u novoimenovanoj radnoj skupini za analizu propisa u vezi sa pravima istospolnih parova u životnim zajednicama

Na 208. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj u Sarajevu Vlada je imenovala članove interresorne radne skupine koja će izvršiti analizu propisa u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvariti svoja prava koja proizilaze iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te predložiti propise koje je potrebno donijeti u Federaciji BiH.

Sarajevski otvoreni centar, feministička organizacija civilnog društva koja teži osnaživanju LGBTI osoba i žena pozdravila je formiranje radne skupine i pored činjenice da je prošlo 15 mjeseci od donošenja odluke o njenom formiranju sa nadom da je ovo početak procesa eliminacije sistematske diskriminacije i marginalizacije istospolnih parova koji žive u životnim zajednicama u BiH.

U skladu sa principima participativne demokratije te principima dobrog upravljanja promovisane od strane EU i Vijeća Evrope SOC nastavlja sa insistiranjem na učešću u navedenoj radnoj skupini. Ovi principi podrazumijevaju uključivanje relevantnih organizacija civilnog društva u procese odlučuvanja i aktivno učešće u radnim skupinama kroz sve faze donošenja politika. Sarajevski otvoreni centar na ovom polju može ponuditi:

  • Ekspertizu u oblasti zakonodavstva koja regulišu istospolna partnerstva
  • Pravne eksperte koji su već pripremali materijale i moguće nacrte zakona koji regulišu ovo područje.
  • Višegodišnje iskustvo u identifikovanju i mapiranju potreba i problema sa kojima se LGBTI populacija susreće u BiH
  • Efikasno učešće LGBTI osoba u procese odlučivanja koja se tiču njih samih
  • Podatke i informacije sa terena u nizu područja od značaja za LGBTI osobe
  • Poznavanje međunarodnih standarda, komparativnih propisa, pravne stečevine EU i sudske prakse koju je potrebno imati na umu prilikom rada na ovoj temi
  • Povećanu transparentnost u samom procesu kao jedna od ključnih vrijednosti koje se vežu za principe dobrog upravljanja i participativne demokratije.

Kao pozitivan primjer i praksu koju žele nastaviti slijediti, navode i nedavno učešće u izradi Gender ackionog plana Kantona Sarajevo za period 2019-2022 gdje je od 18 predloženih inicijativa Sarajevskog otvorenog centra koje su se odnosile na ljudska prava žena i LGBTI osoba, usvojeno njih 14.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!