Zdravstvena zaštita nije ideologija pojedinaca i pojedinki, nego zakonski zagarantovano pravo

Piše: Liam Isić
Foto: www.medprodisposal.com

Svjetska zdravstvena organizacija je ove godine objavila novu Međunarodnu klasifikaciju bolesti u kojoj je transrodnost uklonjena sa liste mentalnih oboljenja i smještena u kategoriju zdravlja koje se tiče tijela, odnosno spola. Novokreirana dijagnoza u domenu spolnog zdravlja jeste rodna inkongruencija, koja predstavlja nepodudaranje između ličnog doživljaja rodnog identiteta i pripisanog spola i poništava dijagnozu transeksualizma pod šiform F.64. Postoji više razloga zbog kojih je transrodnost uklonjena s liste mentalnih oboljenja, a najvažniji razlozi su omogućavanje adekvatnog pristupa zdravstvenoj njezi i minimiziranje stigmatizacije i diskriminacije.

Transrodnost predstavlja širok spektar rodnih identiteta, a rodna inkongruencija se odnosi samo na one transrodne osobe kojima je potrebna trans specifična zdravstvena zaštita. Dr. Jennifer Conti, članica skupine Liječnici/e za reproduktivno zdravlje, je naglasila da se dijagnoza rodne inkongruencije ne pripisuje svim osobama. Razlozi zbog kojih su transrodne osobe do sad imale poteškoće u pristupu trans specifičnoj zdravstvenoj zaštiti jesu needuciranost medicinskog osoblja, diskriminacija, te socijalno-ekonomske barijere, a samim tim su se povećavali broj osoba koje žive sa HIV-om i stepen nasilja nad transrodnim osobama. Povećan broj osoba koje žive sa HIV-om je produkt socijalnih, ekonomskih i pravnih barijera, iz čega proizlazi činjenica da su transrodne osobe primorane baviti se seksualnim radom, koji često predstavlja jedini prihod za njih, jer su zbog stigme i diskriminacije spriječene da rade druge poslove.

Čin uklanjanja transrodnosti sa liste mentalnih oboljenja od strane Svjetske zdravstvene organizacije je od velikog značaja u smislu uklanjanja društvene stigme koja je stvarala mnogobrojne probleme transrodnim osobama kroz historiju, uz mogućnost pružanja adekvatne zdravstvene zaštite onima kojima je trans specifična zdravstvena zaštita potrebna. Neki trans aktivisti i aktivistkinje smatraju da transrodnost ne bi trebala biti klasificirana niti u domenu spolnog i reproduktivnog zdravlja. Međutim, ukoliko dođe do uklanjanja transrodnosti iz svih zdravstvenih domena, neće biti moguće ostvariti adekvatnu zdravstvenu zaštitu transrodnih osoba, odnosno troškovi trans specifične zdravstvene zaštite neće biti pokriveni iz fondova zdravstvenog osiguranja. Pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu je zagarantovano Ustavom, kao i mnogim međunarodnim standardima, što znači da zdravstvena zaštita transrodnih osoba ne predstavlja ideologiju pojedinaca_ki, nego pravno zagarantovano pravo.

Za transrodnu zajednicu odluka Svjetske zdravstvene organizacije je korak naprijed ka uklanjanju stigme i diskriminacije od strane društva koje se oslanja na odluke organizacija kao što je ova. Mnogi trans aktivisti_kinje koji_e su se svojim aktivističkim djelovanjem borili_e za uklanjanje transrodnosti s liste mentalnih oboljenja su se barem jednom susreli_e s oprečnim stavovima osoba koje su se oslanjale na klasifikaciju bolesti Svjetske zdravstvene organizacije. Sad kad je transrodnost premještena u domen spolnog zdravlja, očekuje se skupština Svjetske zdravstvene organizacije u 2019. godini, na kojoj treba doći do usvajanja i uvođenja Međunarodne liste bolesti na nacionalnom nivou, što znači da će europski zdravstveni sistemi koji su vođeni Međunarodnom klasifikacijom bolesti morati prilagoditi do sada korištenu klasifikaciju novoobjavljenoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!