Diskriminatorni sadržaji u srbijanskim udžbenicima bit će uklonjeni

23. 08. 2015

knjige2015-08Izvor i foto: GayEcho

U odgovoru koji je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Labrisu na Zahtjev za usaglašavanje sadržaja udžbenika sa zakonom, navodi se da će svi diskriminatorni sadržaji u udžbenicima biti preispitani i uklonjeni.

Labris je u aprilu na adresu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Zahtjev za preispitivanje sadržine udžbenika i nastavnih sredstava u kojima su iznijeti diskriminatorni stavovi i njihovo usklađivanje sa vrijednostima sadržanim u članu 4. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima (“Službenom glasniku RS”, br. 72/2009). Labris je ponovio zahtjev 27. jula, a odgovor je stigao početkom ovog mjeseca, nakon što je Skupština Srbije, 31. jula 2015. godine, usvojila Zakon o udžbenicim (“Sl.glasnik RS”, br. 68/2015).

U odgovoru je Labris dobio Zavod se obavezao da će pristupiti izradi prijedloga podzakonskih akata koji će bliže definisati plan udžbenika i standarde kvaliteta udžbenika, priručnika, nastavnih materijala i didaktičkih nastavnih sredstava, pri čemu će se voditi računa i o odrednicama koje eliminišu svaki oblik diskriminatorskog odnosa ili sadržaja u odnosu na sve manjinske grupe ili pojedince.

U Zahtjevu koji je Labris uputio Zavodu Labris je podsjetio na Odredbu člana 4. Zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br. 72/2009) kojom je propisano da udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem i oblikom treba da omoguće sprovođenje principa jednakih mogućnosti djevojčica i dečaka, te da udžbenici i druga nastavna sredstva svojim sadržajem ili oblikom ne smiju da ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, vjerske ili spolne pripadnosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, fizičkih i psihičkih svojstava, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porijekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredjeljenja, kao i po drugim osnovama utvrđenim zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije. Također, podsjetile su na to da je Republika Srbija država zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrijednostima kako to i Ustav Republike Srbije definiše.

Zajedno za zahtjevom Labris je Zavodu dostavio i kvalitativnu analizu napravljenu na uzorku od 26 udžbenika koji su u upotrebi iz oblasti psihologije, medicine i biologije. U tim udžbenicima naišle su na čak 18 citata u kojima se o istopolnoj ili biseksualnoj seksualnoj orijenataciji govori na uvredljiv, diskriminatoran i nenaučno zasnovan način. Naime, istopolna seksualna orijentacija je još 17. maja 1990. godine uklonjena sa liste mentalnih bolesti, a Srpsko ljekarsko društvo 2008. godine je javno potvrdilo da homoseksualnost nije bolest.

Labris izražava zadovoljstvo pozitivnim odgovorom Zavoda, prvenstveno činjenicom da će se svi užbenici koji su u upotrebi više od 20 godina usaglasiti sa novim standardima kvaliteta udžbenika.

“Kako vjerujemo da smo na zajedničkom putu koji za krajnji cilj ima uvremenjene udžbenike usklađene sa zakonom, uputićemo zvaničan dopis Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja sa zahtjevom za dostavljanjem vremenskog okvira planiranih aktivnosti za uklanjanje diskriminatornog sadržaja iz udžbenika”, saopćeno je iz Labrisa.

*Projekat “Obrazovanjem do boljeg socijalnog položaja LGBT osoba” podržala je Ambasada Kraljevine Holandije

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!