Fondacija CURE: Konkurs za honorarni angažman istraživača_ica

05. 04. 2013

logoFondacija CURE objavljuje konkurs za honorarni angažman istraživača/ica u okviru projekta „Rodno uvjetovano nasilje: Pogled iz drugog ugla – Nasilje u vezama mladih“

Projekat “Rodno uvjetovano nasilje: Pogled iz drugog ugla – Nasilje u vezama mladih” finansiran je od strane cfd – Christlicher Friedensdienst.

Opšti cilj projekta

Projekt “Rodno uvjetovano nasilje – Pogled iz drugog ugla: Nasilje u vezama mladih” je utemeljen na rastućim stručnostima Fondacije CURE po pitanju rada sa institucijama i zagovaranju za promjene politika. Projekt će se fokusirati na rad sa mladim, istraživanje, te rad sa javnošću i institucijama, kao i na ulične akcije.

Opšti cilj projekta je edukacija, osnaživanje mladih, te uticaj na politike koje se tiču rodno uvjetovanog nasilja u vezama mladih.

Specifični ciljevi projekta

– Educirati i povećati znanje mladih ljudi o temi rodno uvjetovanog nasilja u vezama mladih

– Osigurati veću dostupnost informacija koje se tiču rodno uvjetovanog nasilja u vezama mladih, radi prevencije istog

– Kreirati otvoreni medijski i javni prostor kako bi se javnost upoznala sa problemom rodno uvjetovanog nasilja, a posebno u vezama mladih

– Utjecati na donosioce odluka da razviju i implementiraju politike vezane za problem rodno uvjetovanog nasilja

– Osigurati siguran prostor za mlade aktiviste/kinje da razmjenjuju informacije, iskustva i kontakte

Uslovi za prijavu:

Istraživači/ce moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Ø Posjedovanje znanja o poziciji mladih, posebno mladih žena u Bosni i Hercegovini

Ø Posjedovanje iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova i/ili rodno uvjetovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

Ø Posjedovanje istraživačkog iskustva kada su u pitanju problemi vezani za ravnopravnost spolova i/ili rodno uvjetovanog nasilja

Nema standardnog formata za prijavu. Prijava bi trebala sadržavati sljedeće: Curriculum Vitae istraživača/ice bi trebao biti u EU formi sa detaljnim informacijama o istraživačkom iskustvu na polju ravnopravnosti spolova i/ili rodno uvjetovanog nasilja, kao i informacije o istraživačkom iskustvu kada su u pitanju politike mladih i unapređenje strategija za mlade.

Radni plan i metodologija istraživačkog rada: Istraživanje će raditi jedan/na istraživač/ica. Fokus istraživanja je analiza dokumenata i politika vezanih za temu rodno uvjetovanog nasilja općenito. U istraživanju je potrebno koristiti sekundarne metode prikupljanja podataka kao što su prikupljanje legislativnih podataka na temu rodno uvjetovanog nasilja, kao i primarne koje uključuju, intervjue sa predstavnicima NVO sektora i vladinog sektora. Te detaljnu analizu prikupljenih podataka.

Vremenski period za istraživanje: Istraživanje će se sprovesti u maju 2013. godine, u Bosni i Hercegovini.

Zahtjevi za izvještavanje:

Nakon završetka istraživanja, istraživač/ica bi trebala predati pisani izvještaj, na b/h/s jeziku, vezan za aktivnosti koje su sprovedene, zajedno sa kvalitativnim istraživanjem i preporukama za dalje akcije bazirane na rezultatima dobivenim u periodu istraživanja.

Prvi rezultati istraživanja se trebaju poslati timu Fondacije CURE do 31. 05. 2013. Tim Fondacije CURE će nakon toga detaljno pregledati rezultate istraživanja i poslati komentare istraživačima/cama najkasnije do 15. 06. 2013. godine. Rok za slanje finalnih rezultata je 20. 06. 2013. godine.

Obaveze Fondacije CURE

  • Pregled predloženog plana rada;
  • Pružanje logističke podrške za istraživanje;
  • Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije, i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživačice;
  • Istraživačica će biti isplaćena nakon završetka istraživanja, kada finalizirani dokumenti istraživanja budu predani Fondaciji CURE, a ugovor se potpisuje prije angažmana po administrativnim procedurama Fondacije CURE

Krajnji rok za slanje prijava je 10. 04. 2013.

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA KONKURSA: 15. 04. 2013.

Sve prijave poslane nakon 10. 04. 2013. neće se uzeti u razmatranje!
Istraživač/ica će izvještavati o napretku istraživanja tim Fondacije CURE

Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem telefona ili e-maila:

Fondacija CURE

telefon: +387 207 561

fax: +387 207 561

e-mail: [email protected], [email protected]

Sarajevo, 01. 04. 2013.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!