I Vlada Federacije BiH u svoje planove uključila prava LGBT osoba

16. 03. 2016

vlada-fbih08072015Nakon što je krajem 2015. godine Vlada Republike Srpske usvojila Godišnji operativni plan za provedbu Gender akcionog plana (GAP), koji, između ostalog, uključuje konkretne mjere za promociju i zaštitu prava ‎LGBT osoba, početkom marta 2016. godine usvojila ga je i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 04.03.2016. godine na 43. sjednici Zaključkom V broj 551/2016 usvojila Objedinjeni operativni plan ministarstava i institucija Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013 – 2017. godine.

GAP BiH sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje smjernice za izradu godišnjih operativnih planova na entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou.

I u ovom operativnom planu, kao što je slučaj i sa onim kojeg je usvojila Vlada RS-a, uključene su konkretne mjere za promociju i zaštitu prava LGBT osoba u BiH.

Značajan dio aktivnosti usmjeren je ka višestruko marginaliziranim grupama žena i muškaraca koji su jasno definirani kao ciljne grupe čija se prava žele zaštiti, te koje se želi ekonomski i psihosocijalno osnažiti, putem unapređenja kvaliteta i dostupnosti servisa i programa. Među njima su i LGBT osobe koje i dalje trpe višestruku diskriminaciju u društvu, piše između ostalog u Objedinjenom operativnom planu ministarstava i institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

GAP-om su predviđene edukacije zaposlenih u Gender centru o pravima i potrebama LGBT osoba, kao i i uvođenje rodne perspektive u program obuka policijskih akademija i drugih agencija za školovanje policijskih službenika/ca, s ciljem povećanja znanja o ravnopravnosti spolova u sektoru sigurnosti, zločinu iz mržnje i nasilju nad LGBT osobama, te konceptu ljudske sigurnosti.

Sarajevski otvoreni centar ovom prilikom najavljuje da će početkom aprila imati edukaciju predstavnika/ca gender institucionalnih mehanizama u Bosni i Hercegovini, na kojoj će predavati Pravobraniteljica i Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!