U sjenci dugih gaća, majice i peškira

govor m 1Piše: Ajdin Tinjak

Izmjene i dopune odredbi Krivičnog zakona Republike Srpske i Krivičnog zakona Brčko Distrikta BiH, koje se odnose na krivična djela počinjena iz mržnje usvojene su 2010. godine, dok je inicijativa za usvajanje sličnih izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH upućena i čeka se njeno usvajanje. S tim u vezi moglo bi se reći da je Republika Srpska uređeniji dio BiH kada je riječ o zakonskom tretiranju govora mržnje. Da li je tako?

Tragom prošlosedmične vijesti o pojavi većeg broja grafita u Banjaluci koji pozivaju na smrt LGBT osoba (“Mrtav gay je ok” i “Smrt pederima”), a na koje su prvi reagirali iz Banjalučkog Udruženja Kvir Aktivista, saopćenjem i podnošenjem prijava nadležnim institucijama u skladu sa postojećim zakonima Republike Srpske, kontaktirali smo Komitet Republike Srpske za borbu protiv govora mržnje na internetu i Gender centar Republike Srpske tražeći njihov stav o slučaju.

Komitet Republike Srpske za borbu protiv govora mržnje na internetu najoštrije osuđuje svaki vid iskazivanja govora mržnje i netolerancije, kako u online zajednici, tako i u realnom svijetu, uključujući i uvredljive i homofobne natpise i grafite usmjerene na LGBT populaciju koji su se proteklih dana pojavili u Banjaluci i na društvenim mrežama i koji pozivaju na nasilje i mržnju. U skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske svi građani koji ne krše postojeće zakonske norme trebaju uživati jednak tretman i prava bez obzira na bilo koju od njihovih karakteristika, pa smo apelovali na nadležne organe i institucije da ove poruke koje prolaznicima šalju podsvjesnu poruku da je prihvatljivo mrziti druge i drugačije i željeti im smrt, uklone u što skorijem roku, odgovaraju iz Komiteta Republike Srpske za borbu protiv govora mržnje na internetu na naše pitanje vezano za spomenute grafite i akcije koje ovo tijelo namjerava poduzeti za uklanjanje istih.

Iz Gender centra Republike Srpske na isto pitanje odgovaraju: Sa pomenutim grafitima upoznati smo putem dopisa g. Jasenka Suljetovića, predsjednika Banjalučkog udruženja kvir aktivista koje je prikupilo dokaze (fotografije) predmetnih grafita i podnijelo prijavu Komunalnoj policiji u skladu s važećim propisima. U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 32/10) čiju primjenu pratimo, zabranjena je diskriminacija po osnovu pola i polne orijentacije, a diskriminacija podrazumijeva i nasilje kao svoj ekstreman oblik. Nasilje po osnovu pola je svako djelovanje kojim se nanosi ili može biti nanesena fizička, psihička, seksualna ili ekonomska šteta ili patnja, kao i prijetnja takvim djelovanjem koje sputava lice ili grupu lica da uživa u svojim ljudskim pravima i slobodama u javnoj i privatnoj sferi života. Pozivanje na nasilje prema LGBT licima i uništenje ovih lica ili grupe lica (“Smrt pederima”, “Mrtav gay je ok”) je nedopustivo i ne može se opravdati nikakvom slobodom mišljenja i javnog izražavanja.

Kada je riječ o pojavama koje izazivaju i pozivaju na diskriminatorno ponašanje, pa i kada je riječ o govoru mržnje kao pojavi koja je u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim pravom koje štiti jednakost ljudskih bića i sprečava poticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje, čini se da je potrebno više uložiti u prevenciju. Svjedoci smo da su različiti oblici diskriminacije prisutni u svim porama našeg društva i da se poruke koje šire govor mržnje, različitim povodima ili često ničim izazvano, pojavljuju vrlo često. A internet je često najpogodniji prostor za širenje negativnih poruka.

U tom kontekstu, Komitet RS-a za borbu protiv govora mržnje na internetu pitali smo kako preventivno djelovati da se spriječi govor mržnje jer je činjenica da se slični grafiti poput spomenutih banjalučkih pojavljauju iz mjeseca u mjesec i da pojedinci ili skupine s namjerom da prenesu poruku što dalje, iste fotografišu i postavljaju na internet? Iz Komiteta odgovaraju da je Komitet osnovan s ciljem da vrši stručne, savjetodavne i druge poslove usmjerene na sprečavanje i suzbijanje govora mržnje na internetu u Republici Srpskoj i nema nadležnost da procesuira i kazni počinioce. Aktivnosti koje se realizuju u okviru Kampanje za borbu protiv govora mržnje na internetu su prvenstveno usmjerene na prevenciju i senzibiliziranje mladih o poštivanju ljudskih prava, kao i o negativnim uticajima govora mržnje. Niz aktivnosti koje su realizovane imale su za cilj upoznavanje šire javnosti sa pojavnim oblicima govora mržnje, efektima koje izaziva i promociju tolerancije i razumijevanja. Saradnja sa medijima, nevladinim organizacijama, institucijama i drugim akterima dovele su do informisanja i uključivanja velikog broja mladih ljudi u program suzbijanja govora mržnje. Nažalost, u svakoj zajednici, pa tako i u našoj, postoje pojedinci koji krše društvene norme i djeluju destruktivno. Na njihove aktivnosti mora se djelovati još agilnije i upornije. S tim u vezi, Komitet će sa početkom školske godine organizovati kampanju sa učenicima srednjih škola i edukativne radionice koje će pripremiti mlade ljude i omladinske organizacije da prepoznaju i djeluju protiv kršenja ljudskih prava, što bi dugoročno trebalo da utiče na smanjenje govora mržnje u online i offline prostoru. Kako Komitet nema ovlaštenja i mehanizme za supresivno djelovanje i identifikaciju i kažnjavanje prestupnika, aktivnosti će se i dalje nastaviti u smjeru preventivnog djelovanja.

Slično pitanje koje se odnosi na preventivno djelovanje uputili smo i Gender centru RS-a (S obzirom da imate mandat da ostvarujete saradnju sa institucijama vlasti i organizacijama kada su u pitanju ljudska prava, imate li namjeru reagirati u konkretnom slučaju i tražiti od nadležnih da poduzmu aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja i sprečavanju ponavljanja istog, na koji način?) iz kojeg odgovaraju da u skladu sa članom 27. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske prati primjenu ovog zakona, te s tim u vezi ima nadležnost da, između ostalog, prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke lica i grupa lica u kojima se ukazuje na povrede nekog prava iz ovog zakona u skladu sa Jedinstvenim pravilima iz člana 26. stav (1) tačka i. ovog zakona. S navedenim u vezi, Jedinstvenim pravilima za primanje i obrađivanje zahtjeva za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 72/12), propisano je da Gender centar Republike Srpske prati i ispituje povrede odredbi Zakona učinjene aktom, radnjom ili nepostupanjem organa entitetske uprave, institucija, organizacija, pravnih i fizičkih lica, odnosno odgovornih lica u organima entitetske uprave, institucijama, organizacijama i pravnim licima na području Republike Srpske. To znači da, ukoliko organi u čijoj nadležnosti je konkretan prijavljeni slučaj ne postupe u skladu sa svojim ovlašćenjima, lice ili grupa lica čija su prava povrijeđena mogu da se obrate Gender centru putem predstavke, na osnovu koje će biti sproveden postupak i izdata odgovarajuća preporuka ukoliko se u postupku ustanovi da je došlo do kršenja Zakona.

“Mi očekujemo javnu i oštru osudu ovog eksplicitnog govora mržnja od predstavnika/ca MUP-a Republike Srpske, Gender Centra Vlade Republike Srpske, Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH te Komiteta protiv govora mržnje Republike Srpske jer će se u protivnom ovakve stvari nastaviti događati”, kazali su na kraju saopćenja iz Banjalučkog Udruženja Kvir Aktivista.

Da li su dobili javnu i oštru osudu eksplicitnog govora mržnje od strane Komiteta RS-a za borbu protiv govora mržnje na internetu i Gender centra RS-a, možete procijeniti sami na osnovu odgovora na naša pitanja. Stiče se dojam da pitanja koja vise u zraku kada je riječ o ljudskim pravima i prevenciji govora mržnje i dalje ostaju lebdjeti u administrativnom aparatu državnih institucija koje bi trebale nuditi odgovore i biti pokretač rješavanja problema. Nažalost, čini se da će još dugo trebati da vladin sektor počne pozivati nevladin na javnu i oštru osudu negativnih društvenih pojava.

S prijedlogom koncepta teksta o grafitima s uvredljivim porukama u Banjaluci, od uredništva sam dobio i prateće fotografije. Na jednoj od njih je grafit “MRTAVGAY JE OK” napisan ispod štrika na kojem se suše duge gaće, majica i peškir. Ako niste u prvi mah primijetili od sjenke koju pravi veš, “mrtav” i “gay” je napisano zajedno. Moje truedetectivsko promišljanje me upućuje na to da je riječ o mržnji duboko ukorijenjenoj u psihi autora i da se pretpostaviti da će djelo biti počinjeno ponovo. I ponovo će uslijediti javne i oštre osude, ponovo će bit pokrenuta bezuspješna istraga, ponovo će biti medijski natpisi o tome… A duge gaće, majica i peškir koje bacaju sjenku ponovo će biti metafora za ono što ne vidimo ili ne želimo da vidimo.

A trebali bi vidjeti jer već sutra na vašem balkonu, ispod vašeg veša na štriku, može biti ispisana poruka koja vrijeđa upravo vas.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!